گلچینی از پذیرفته شدگان فقط رشته های پزشکی و دندانپزشکی